Search :     
Articles » Skeletal » Crouzon syndrome

2001-04-14-10 Crouzon syndrome © Giorlandino www.thefetus.net/


Crouzon syndrome

Claudio Giorlandino, MD

Artemisia, Rome

This is a fetus with Crouzon syndrome. There is also a 133k and a 21k video clip of the baby in 2D and 3D.

Help Support TheFetus.net :